За Фирмата

ЕКОМ ЕООД е проектантска, инженерингова и консултантска фирма, основана през 1996г.
Основните направления на дейност са:

  • Пречиствателни станции за отпадъчни води. Проектиране, доставка и монтаж на оборудване, въвеждане в експлоатация, настройване на технологичните процеси, обучение на персонал. Разработване на уникални системи за управление и контрол на работата на пречиствателни станции. Реконструкции на съществуващи пречиствателни станции.
  • Водоснабдителни и канализационни системи. Селищни и площадкови водопроводни и канализационни мрежи. Сградни водопроводни и канализационни инсталации. Помпени станции.
  • Изработване на машинно-конструктивни детайли и уникално оборудване.
  • Консултации по опазване на околната среда. Оценки на въздействието върху околната среда. Екологични анализи. Екологични оценки. Консултации по разработване и въвеждане на системи за намаляване на замърсяванията.
ЕКОМ ЕООД

© 1996 - 2017 Всички права запазени. Създадено и поддържано от 4bitt.

Меню: